Fuglan veit – Folk og fugler 2022 –

Min rolle i prosjektet Fuglen veit er å jobbe fram utstillinger og formidling rundt Sjøfuglarkivet/ UIT 1975-78. Første utstilling ble utvikla og vist i Vega verdensarvsenter 24. April – 1. nov 2022. I forbindelse med denne utstillinga gjennomførte jeg relasjonelle forteller verksteder med fuglevoktere av idag, fra Vega, Røst og Træna. Jeg organiserte også versksteder for barn med tema hus for fugl, mat av villfuglegg og «Bli som en fugl». Dette skjedde i samarbeid med Vega Verdensarvsenter og Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv. i 2023 og 2024 fortsetter dette arbeidet innen rammen av prosjektet SoS ( Sound of Silence som er kobla opp mot Bodø24 . Jeg har ansvar for å lage utstilling, formidling og fortellerverksteder rundt Sjøfuglarkivet som skal gå som en vandreutstilling i Nordland og Troms. Dette arbeidet skjer i et samarbeid med Bente Sundsvoll i Fuglen Veit/ UIT og Rita Johansen Vegaøyan verdensarv stiftelse.

Hovedmålet med FUGLAN VEIT er: å skape ny kunnskap og offentlig bevissthet om sjøfugl som en del av en kystnær kulturarv, å forbedre og ivareta hekkesituasjonen for rødlistede og truede kystsjøfugler, gjennom samarbeid mellom vitenskapelige eksperter og lokale kunnskapsinnehavere i tradisjonell sjøfuglpraksis 

FUGLAN VEIT ønsker å skape ny kunnskap og oppmerksomhet om sjøfugl som del av kystkulturen og å forbedre hekkesituasjonen for truede sjøfugler som søker beskyttelse fra menneskene i hekketiden. Sjøfuglbestandene er under alarmerende press, og prosjektdeltakerne ser behov for nye allianser i forvaltning og omsorg for truede sjøfugler i en tid med store klima og miljøendringer. Fokus er på to sirkumpolare arter, ærfugl (Somateria mollissima), og krykkje (Rissa tridactyla). Mens ærfuglen gjennom århundrer har søkt menneskelig beskyttelse I hekkeperioden har krykkja ganske nylig blitt en «urban bråkebøtte» som invaderer byrommet med skitt og forstyrrende adferd. Gjennom å anlegge en mer-enn-menneskelig tilnærming, vil prosjektet undersøke potensialet for nye allianser i samarbeid mellom forskere, lokale kunnskapsaktører og sjøfugler undersøke det stedsskapende potensial i menneske-fugl relasjoner og gi nye bidrag til forvaltning. I denne prosessen er Sjøfuglarkivet en uvurderlig ressurs. 

FUGLAN VEIT (2021-2025) er et samarbeidsprosjekt finansiert av NFR og ledes av UiT, Norges arktiske universitet, i samarbeid med Sámi Allaskuvla og NINA, samt tre lokale partnere, Vega, Vardø og Porsanger. i Vega vil vi bruke prosjektet til et internasjonalt symposium «Sound of Silence» Bodø 2024, og en antologi om menneske-fugl historier planlegges. Prosjektet finansierer et doktorgradsstipend (3 år) og 3 masterstipender i visuell antropologi, alle tilknyttet UiT. 

https://uit.no/project/fuglan